Bharat Dahal

Political Analyst for Nepal

Bharat Dahal : Chha Prashna, News 24 TV