Bharat Dahal

Political Analyst for Nepal

Bharat Dahal : STV CHAT, Sagarmatha TV